terug naar overzicht

Beleidsstukken

6 februari 2013
Samenvatting Structuurvisie gemeente Ermelo 2025 – eindrapport maart 2012
Samenvatting Structuurvisie gemeente Ermelo 2025 – eindrapport maart 2012
 
De Structuurvisie zet in op:
 • Onderscheid oostelijk en westelijk deel van Ermelo;
 • Vernieuwing en ontwikkeling aan oostzijde in teken van ruimtelijke en groene kwaliteit;
 • Meer verknopen van de groene en landschappelijke kwaliteiten met bebouwing en gebruik;
 • Kaders voor ontwikkelingen aan westzijde;
 • Doorontwikkeling buurtschappen;
 • Reeds geplande woningbouwplannen blijven in beeld, voor de ontwikkeling van nieuwe plannen bestaat geen noodzaak;
 • Vooralsnog geen rekening met eventuele groei van Ermelo na 2025;
 • Accent op grondgebonden levensloopbestendige woningen en nultreden appartementen;
 • Stimuleren bouw betaalbare woningen voor startende gezinnen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van duurzaamheidsaspecten als middel om de woonlast te beperken;
 • Ondersteunen bestaande bedrijvigheid en indien mogelijk verbeteren van de omstandigheden op werklocaties;
 • Uitwerken kansen en scheppen voorwaarden voor dienstverlening in brede zin en het nieuwe werken;
 • Versterken zorggerelateerde bedrijvigheid door ontwikkelingen in samenwerking met zorginstellingen, ruimte bieden aan bedrijvigheid en klimaat scheppen voor innovatie en ontwikkeling;
 • Verzakelijken aanpak werklocaties met verdeling rollen en verantwoordelijkheden tussen gemeente, ondernemers, eigenaars, belegger en mogelijk andere partijen;
 • Handhaving van het bestaande open karakter van het gebied;
 • Vernieuwingen op basis van rood-voor-rood en landschappelijke versterking;
 • Versterking recreatie langs de randen;
 • Statige woon-werk functies in het groen langs N303;
 • Rekening houden met EHS en externe werking op Natura 2000 gebied Veluwe;
 • Combinatie rood/groen via werklandschappen en versterking kwaliteiten landschap;
 • Handhaven (bestaande) bedrijfsfunctie;
 • Stimuleren omvorming lichtere bedrijvigheid;
 • Afspraken overlast verminderen;
 • Handhaven regels;
 • Zo goed mogelijk geleiden van verkeersstromen op het bestaande wegennet van Ermelo: autoverkeer geleiden waar het kan, beperken waar het moet;
 • Stimuleren van fiets en Openbaar Vervoer;
 • Terughoudendheid bij de aanleg van nieuwe infrastructuur;
 • Verbeteren parkeersituatie bij centrum / station en wegwerken parkeertekort. Eerste aanknopingspunt is benutten mogelijkheden blauwe zone nabij centrum en elders plek bieden aan langparkeren;
 • Nastreven dat historische routes worden geaccentueerd in de openbare ruimte en in aanpalende bebouwing. Meewerken aan regionaal project 'Zuiderzeestraatweg een gewone weg met grandeur';
 • Verbeteren recreatieve routes (aantrekkelijkheid, comfort, sluitend netwerk);
 • Goed positioneren trekkers (zoals Hema);
 • Herontwikkeling Pauwenplein;
 • Optimalisering van de branchering;
 • Toevoegen van rustplekken en goede mix retail en leisure;
 • Herclustering Rabo-Verbinding;
 • Herinrichting Stationsstraat tussen Rabo en Verbinding;
 • Herpositionerking Aldi/Plus;
 • Herontwikkeling inrichting en opstallen Raadhuisplein;
 • Parkeervoorzieningen centrum;
 • De gemeente zal een herinrichtingplan voor het centrumgebied opstellen dat in lijn is met deze structuurvisie: het herinrichtingsplan geeft een vertaling van de doelstellingen;
 • Visueel verbinden voetgangersgebied met station (Immanuelkerk - Station);
 • Kwalitatief en eenduidig straatprofiel dat zorgt voor een aantrekkelijk kernwinkelgebied en dat ook ingaat op bebouwing;
 • Het Pauwenplein als 'hart' van het kernwinkelgebied;
 • Een adequate inrichting van het tussengedeelte tussen de Horsterweg en het voetgangersgebied dat recht doet aan de functie (een fietsstraat is hierbij een optie);
 • Een verdere ontwikkeling van het gebied De Verbinding/'t Weitje/Pakhuis dat recht doet aan cultuurhistorische betekenis en als opstappunt/uitvalsbasis functioneert voor recreatie;
 • Herontwikkelen locatie Kerklaan/Postlaantje;
 • Geen verdere uitbreiding detailhandel in het plan De Verbinding;
 • Ruimte bieden aan agrarische functies primair in het LOG in lijn met het provinciale reconstructieplan;
 • Het ondersteunen en sturen van nieuwe initiatieven in het buitengebied. Nieuwe ontwikkelingen en een vitaal buitengebied zijn gewenst, maar moeten wel passen in het karakter van het buitengebied;
 • Het stimuleren van een kwaliteitsslag in het buitengebied: sloop oude bebouwing en nieuwbouw die een hedendaagse streekeigen invulling geeft (kavelindeling, functie, maat en schaal, beplanting);
 • Voortbouwen op landschapsontwikkelingsplan en het realiseren van boscompensatie;
 • Stimuleren van aanvullende economische ontwikkelingen in relatie tot zorginstellingen (Health Campus);
 • Ruimte bieden aan bedrijvigheid gelieerd aan zorg en hospitality in brede zin: zorg, wellness, dienstverlening;
 • Inzet op de vestiging van zorggerelateerd onderwijs (MBO/HBO), en versterken kennisfunctie in bredere zin (aanknopingspunt mogelijk in stages, congres);
 • Stimuleren van recreatieaanbod gericht op zorg en welness;
 • Ondersteunen van wonen met zorgcomponent: particuliere initiatieven, voorhuis/achterhuis combinaties;
 • Zorg in brede zin;
 • Brug bouwen tussen zorginstellingen en welzijn / samenleving, zoeken naar verbindingen en versterking;
 • Ruimte bieden aan het oplossen van de zorgvraag in eigen kring/samenleving;
 • Herijken van het aanbod ontmoeten, activiteiten, ondersteuning, accommodatie;
 • Met nieuwbouw en herstructurering rekening houden met de nabijheid van zorgaanbieders.
 • Benutten potentie Ermelo voor recreatie en toerisme;
 • Sterkere focus op en verbeteren en vernieuwen aanbod voor doelgroepen die gelieerd zijn aan de kwaliteit van Ermelo (natuur, outdoor-activiteiten, waterrecreatie, welness, zorg). Focus op actieve ouderen en gezinnen. Seizoen verlengen. Benutten mogelijkheden evenementen en attracties;
 • Ondersteunen kwaliteitsslag door sector;
 • Gemeente is vooral ondersteunend en voorwaardenscheppend en maakt indien nodig afweging bij tegenstrijdige belangen.
Aandachtspunten:
 • Investeringen moeten bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit;
 • Gebiedsgerichte aanpak;
 • Innovatie;
 • Afstemmen activiteiten wat betreft plaats en kalender;
 • Seizoensverlenging;
 • Weersonafhankelijk aanbod;
 • Keuze locatie grootschaliger aanbod;
 • Verbind zorg met toerisme en recreatie;
 • Financiële haalbaarheid van verblijf voor verschillende doelgroepen.
 • Bij bouwplannen/herinrichting zichtbaar en beleefbaar maken kwaliteiten;
 • Rekening houden met cultuurhistorische betekenis van routes;
 • Versterken cultuurhistorische (en recreatieve) betekenis van 't Weitje.
De kwaliteitsdoelstellingen zijn:
 • Kwalitatief hoogwaardige invulling op toeristisch recreatief gebied;
 • Unieke uitstraling en regionale aantrekkingskracht;
 • Goede ruimtelijke verschijning, 'landmark' voor de plek, ontwerp is afgestemd op en past binnen de ruimtelijke draagkracht van het gebied;
 • Passend binnen natuurdoelstellingen voor de randmeren;
 • Goede ontsluiting van het gebied vanuit de regio en vanuit Ermelo;
 • Afstemming tussen nieuwe functies en bestaande functies en bestaande bebouwing;
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van het strand voor minder validen en aanbod passend recreatie voor zorgdoelgroep;
 • Ondersteunende faciliteiten die niet concurreren met het centrum van Ermelo;
 • Leggen van een relatie met verblijfsrecreatie in Ermelo (bijvoorbeeld in aantrekkelijke arrangementen).
 • Vormgeven recreatieroute: verkeersmaatregelen, inritten;
 • Stimuleren recreatieve functies;
 • Zichtbaarheid/herkenbaarheid route.