terug naar overzicht

Ermelo 2025

Goede infrastructuur
 • Verbreding A28, doortrekken A30, vaste oeververbinding naar Zeewolde, rondweg, kritisch inrichten van je wegenstructuur etc.
 • Zorg in dit kader tijdig voor betaalbaar blijvende parkeervoorzieningen; ga waar mogelijk voor
  parkeren onder de grond.
 • Zorg --- ter versterking van de andere functies zoals die t.b.v. defensie, de zorgsector en de
 • recreatiesector-- voor een aantrekkelijk “dorpscentrum”. Creëer in centrum herkenningspunten.


Indeling fysieke omgeving
Verbetering ruimtelijke ordening/indeling via een herschikking van bestemmingen en het verplaatsen van bestemmingen (Kerkdennen bestemmen voor woningbouw, mogelijk verplaatsing Meerkanten,
kantorenparken, beter gebruik maken van het spoor en beter inspelen op mogelijkheden van de uitbreiding van het vliegveld Lelystad etc.).
 
Versterking economische structuur

 • Ontwikkelen van enkele bedrijventerreinen, bedrijvenparken op locaties met betere verkeersaansluitingen en daardoor het oor andere doeleinden kunnen ontwikkelen van huidige terreinen zoals bv Kerkdennen en mogelijk terreinen Meerkanten.
 • Ontwikkel beleid om de niet zorg, recreatie en defensie gerelateerde bedrijven/ondernemingen te verplaatsen naar daartoe wel geschikte bedrijventerreinen.

 
Kwaliteit/vitaliteit samenleving

 • Stuur op een gezonde en vitale leeftijdsopbouw via het verbeteren van de diversiteit aan woonmogelijkheden voor de diverse doelgroepen zowel in duurdere categorie ( ook als kostendrager) alsook in starters/jongerencategorie.
 • Speel goed in op behoeften van de respectievelijke deelcategorieën van doelgroepen en maak de in toenemende mate gewenste combinatie van wonen en zorg mogelijk.
 • Zorg in dat kader ook voor decentraal voldoende beschikbare faciliteiten (in bv de wijkcentra).
 • Zorg er ook voor dat Ermelo voor jongeren voldoende te bieden heeft.

 
Zorgsector

 • Zet de zorgsector zwaarder op de kaart, faciliteer deze waar mogelijk en leg daarbij relatie met defensie (met specialistische kennis) en met onderwijs.
 • Zorg dat er zorgsectorgerelateerde onderwijsdependances komen van HBO niveau (vraagt samenwerking via task forces met bv HBO opleidingen, Windesheim etc.)
 • Creëer een kenniscentrum op het gebied van de gezondheidszorg, zorg voor faciliteiten voor her en bijscholing en het aantrekken van gezondheidszorg gerelateerde bedrijven en diensten (congrescentrum, vakantiedorp voor minder validen, herstellingsoord van/voor defensie van defensiemensen die terugkomen van missies en begeleiding nodig hebben).

 
Recreatiesector

 • Creëer faciliteiten/ondersteuning voor een “upgrading” van recreatiesector; van belang daarbij is een goed ondernemingsklimaat, ( probeer via ondersteuning via bv VVV en brancheorganisatie kwaliteit van recreatieparken etc. te verhogen en daarmee ook het imago te verhogen. Zorg ook voor meer “all weather facilities”.
 • Zorg voor meer dagrecreatieve faciliteiten.
 • Investeer c.q. laat investeren in recreatieve faciliteiten zoals goede fietspaden, nordic walking etc.
 • Laat via bv een themapark iets meer zien van het vroegere leven op de Veluwe etc.
 • De mogelijkheden van recreatie dichtbij of langs het Veluwemeer moeten/kunnen veel beter worden benut, zorg daar voor voorzieningen en maak daar goed ondernemersklimaat mogelijk.
 • Zorg er ook voor dat het scholingsniveau in de recreatiesector wordt verhoogd, ontwikkel in samenwerking met HBO instellingen opleidingen in de recreatiesector of creëer faciliteiten voor opleidingsinstituten in Ermelo.
 • Gebruik de faciliteiten in de recreatiesector ook veel meer als trainingsfaciliteiten, retraite faciliteiten en zoek naar wisselwerking gezondheidszorg, sport en prestaties.
 • Zorg ervoor dat er voldoende grotere evenementen in Ermelo kunnen worden gehouden, bv een multifunctionele sporthal, evenementenhal.

 
Agrarische sector
Ermelo is van oorsprong sterk gericht ( geweest) op de agrarische sector; Deze sector is momenteel sterk in beweging. Er doen zich vele mogelijkheden voor in bv de biomassa-industrie. Via samenwerking met onderwijsinstellingen zoals bv de universiteit Wageningen kan de kennis en ervaring van de agrarische sector t.b.v. de moderne levensmiddelenindustrie op een hoger niveau worden gebracht
 
Samengevat
Ermelo is zoals het uit een verleden is gegroeid, gegroeid van een Veluws boerendorp naar een dorp op de Veluwe, anders dan de andere dorpen vanwege zijn ligging en o.m. de komst van zorginstellingen en defensie waardoor het in de loop der tijden een meer open karakter heeft gekregen. Ermelo heeft uiteraard zwakke punten. Evenwel de sterke punten overheersen maar worden nog in onvoldoende mate uitgenut.
Ermelo heeft vooral kansen

 1. Vanuit zijn historische ontwikkeling van agrarisch dorp
 2. Gunstige ligging in een rijke natuur omgeving
 3. Veel ontwikkelmogelijkheden in de zorgsector
 4. Veel ontwikkelmogelijkheden in de recreatiesector

 
Overzicht aandachtsgebieden:

 1. Denk goed na over invulling van de ruimte. Maak nieuwe structuurvisie, bestemmingsplannen en ontwikkel visie op richtgebieden.
 2. Denk goed na over fysieke invulling en bereikbaarheid.
 3. Ontwikkel een aangepaste woonvisie en ontwikkel daarbij speerpunten van acties.
 4. Activeer relaties tussen zorg (voorzieningen) en onderwijs.
 5. Zorg voor verbetering voorzieningen recreatieve sector (upgrading en verbetering imago).
 6. Kijk naar versterking lokaal bestuur ( o.m. via samenwerking met particulier initiatief etc. met andere gemeenten, functionele samenwerking ) en versterking kwaliteit ambtelijke organisatie